Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19

На 26.02.2021г. „Хайпро България“ ООД получи финансова помощ по мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020 г. 

Помощта е по подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“ и е в размер на 49 698 лв. 

Информация относно „Европейския земеделски фонд за развитие“ може да бъде намерена на: 
Развитие на селските райони | Европейска комисия (europa.eu)