Προϊόντα

Αυγοπαραγωγή

Εκτροφή νεαρών ωοπαραγωγών ορνίθων (πουλάδων)

Παραγωγή συμπυκνωμάτων

Παραγωγή ζωοτροφών

Παραγωγή βιολογικού λιπάσματος