Εκτροφή νεαρών ωοπαραγωγών ορνίθων (πουλάδων)

Η HIPRO BULGARIA είναι σε θέση να εκτρέφει 160 000 νεαρές ωοπαραγωγές όρνιθες (πουλάδες) ηλικίας από 1 ημέρα μέχρι 17 εβδομάδες σε ορνιθώνες και κλωβοστοιχίες. 

Η HIPRO BULGARIA προσφέρει υγιείς πρώτης τάξεως νεαρές όρνιθες (πουλάδες) ωοπαραγωγής ηλικίας 17 εβδομάδων με όλους τους απαραίτητους εμβολιασμούς. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό που υπό τη διεύθυνση κτηνίατρου μπορεί να σας εξασφαλίσει τα καλύτερα πτηνά για το πτηνοτροφείο σας.  

Η πείρα είναι μείζονος σημασίας στην εκτροφή καλών πτηνών σε ορνιθώνα (aviary house). Η ομάδα της HIPRO BULGARIA έχει πολυεταή πείρα.