όροι χρήσης

I. Αντικείμενο

Άρθρο 1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι, στο εξής και χάρη συντομίας «Γενικοί Όροι», διέπουν τις σχέσεις ανάμεσα στη HIPRO BULGARIA
OOD, στο εξής και χάρη συντομίας «Πάροχος», , ιδιοκτήτρια εταιρεία του ιστότοπου: www.hipro.bg, στο εξής και χάρη συντομίας «Ιστότοπος», και οποιονδήποτε από τους χρήστες, στο εξής και χάρη συντομίας «Χρήστης/Χρήστες», του Ιστότοπου σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου εκ μέρους του Χρήστη.

II. Στοιχεία του Παρόχου

Άρθρο 2. Πληροφορίες σχετικά με τον Πάροχο:
1. Επωνυμία: HIPRO BULGARIA OOD, Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης (ΕΙΚ) 121297335
2. Έδρα και διεύθυνση διοικήσεως: Σόφια, λεωφ. Gen. Mihail D. Skobelev 62, είσοδος Б, όροφος 1, γραφείο 1
3. Διεύθυνση άσκησης της δραστηριότητας: Σόφια, λεωφ. Gen. Mihail D. Skobelev 62, είσοδος Б, όροφος 1, γραφείο 1
4. Στοιχεία επικοινωνίας: Σόφια, λεωφ. Gen. Mihail D. Skobelev 62, είσοδος Б, όροφος 1, γραφείο 1, τηλ. (00 359) 610 52669, e-mail: office@hipro.bg
5. Καταχώριση σε δημόσια μητρώα: Εμπορικό Μητρώο του Εθνικού Οργανισμού Καταχωρήσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.
6. Εποπτικές αρχές:
(α) Επιτροπή Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, διεύθυνση: Σόφια, ΤΚ 1592, λεωφ. Prof. Tsvetan Lazarov 2, τηλ.: 02/ 915 35 18 φαξ: 02/ 915 35 25,
E-mail: kzld@cpdp.bg, Ιστότοπος: www.cpdp.bg
(β) Επιτροπή Προστασίας των Χρηστών, διεύθυνση: 1000 Σόφια, Slaveikov Square № 4А, όροφος 3, 4 και 6, τηλ.: 02/ 980 25 24, φαξ: 02/ 988 42 18, ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή: 0700 111 22,
Ιστότοπος: www.kzp.bg
(γ) Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, διεύθυνση: Σόφια, ΤΚ 1000, λεωφ. Vitosha
№ 18, τηλ.: 02/ 935 62 22, φαξ: 02/ 980 73 15, e-mail:cpcadmin@cpc.bg, Ιστότοπος: www.cpc.bg
7. Καταχώριση σύμφωνα με το Νόμο περί του ΦΠΑ με αριθ. BG 121297335.

III. Γενικές διατάξεις

Άρθρο 3. Ο Ιστότοπος και οι υπηρεσίες που παρέχει διέπονται από τους κανόνες που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους.
Άρθρο 4. Ο Πάροχος δεν εγγυάται τη συνεχή λειτουργία του Ιστότοπου ούτε ότι ο εν λόγω Ιστότοπος δεν περιέχει λάθη.
Άρθρο 5. Ο Πάροχος δικαιούται να διακόπτει την πρόσβαση σε ορισμένο
υλικό (ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικά: σε φωτογραφίες, κείμενα κλπ.) που αναρτήθηκαν στον Ιστότοπο ή αποστάλθηκαν προς ολόκληρο τον Ιστότοπο χωρίς την έγκριση του Χρήστη, επί απεριόριστο χρονικό διάστημα, προγραμματισμένα ή περιστασιακά, χωρίς να ευθύνεται για τυχόν ζημίες του Χρήστη που θα επέλθουν λόγω της διακοπής αυτής.
Άρθρο 6. Ο Πάροχος τηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει χωρίς προειδοποίηση τη δομή ή το περιεχόμενο του Ιστότοπου. Οι μεταβολές ισχύουν αμέσως από την ανάρτησή τους στο Ιστότοπο.

IV. Χαρακτηριστικά της υπηρεσίας

Άρθρο 7. Τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που παρέχει ο Πάροχος στους Χρήστες μέσω του Ιστότοπου, στο εξής και χάρη συντομίας «Υπηρεσίες», είναι τα εξής:
(1) Ο Πάροχος παρέχει τη δυνατότητα περιήγησης και μοιράσματος του περιεχομένου που αναρτήθηκε στον Ιστότοπο. Ο Πάροχος παρέχει πληροφορίες για την επιχείρησή του, την ομάδα του, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, επίκαιρες προσφορές, ενημερωτικά άρθρα, επαφές, παρουσίαση πελατών και συνεργατών του Παρόχου και λοιπά.
(2) Ο Πάροχος παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί τηλεφωνική κλήση μέσα από τα λειτουργικά κουμπιά στον Ιστότοπο.
(3) Ο Πάροχος παρέχει τη δυνατότητα αποστολής ερωτημάτων σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από τα λειτουργικά έντυπα αιτημάτων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Ο Χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τα ζητούμενα από τον Πάροχο πεδία και να επιλέξει «Αποστολή». Κατά τη χρήση αυτής της υπηρεσίας, οι Χρήστες θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη ότι με την αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων ενημερώνονται ότι η χρήση αυτής της υπηρεσίας δεν οδηγεί αυτόματα στη σύναψη σύμβασης μεταξύ του αντίστοιχου Χρήστη και του Παρόχου, δηλ. η αποστολή αιτήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν δημιουργεί υποχρέωση για τον Πάροχο να παρέχει συγκεκριμένη υπηρεσία και δεν τοποθετεί τον Πάροχο και τον Χρήστη σε συμβατικές (δεσμευτικές) σχέσεις. Θεωρείται ότι ο αντίστοιχος Χρήστης που απέστειλε ερώτημα στον Πάροχο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύναψε σύμβαση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τον Πάροχο, αλλά μόνο ύστερα από την παραλαβή της σχετικής έγκρισης από τον Πάροχο.
Ο Πάροχος δεν εγγυάται την ικανότητά του να απαντά και τον χρόνο εντός του οποίου θα δοθεί η απάντηση.
(4) Ο Πάροχος μέσω λειτουργικών συνδέσμων στον Ιστότοπο παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρονικών αιτημάτων μέσω ενός προγράμματος-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται από τον Χρήστη. Για να γίνει αυτό, ο Χρήστης πρέπει να επιλέξει ένα συγκεκριμένο λειτουργικό σύνδεσμο στον Ιστότοπο (ένα σημείο όπου εμφανίζεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Παρόχου και υπάρχει δυνατότητα για κλικ επάνω του) και η συσκευή που χρησιμοποιεί να ανοίξει ένα νέο παράθυρο για τη σύνταξη ενός μηνύματος από το πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενσωματωμένο στη συσκευή.
Ο Πάροχος δεν εγγυάται την ικανότητά του να απαντά και τον χρόνο εντός του οποίου θα δοθεί η απάντηση.
(5) Ο Πάροχος παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης (linking) του Χρήστη με τα επαγγελματικά προφίλ του Παρόχου στα κοινωνικά δίκτυα, τα προφίλ και τους ιστότοπους των συνεργατών του, των πελατών του και άλλων. Ο Πάροχος παρέχει αυτή τη δυνατότητα για διευκόλυνση των Χρηστών, μη ευθυνόμενος για το περιεχόμενο των προφίλ και των Ιστοτόπων παραπομπής που δεν βρίσκονται στην κυριότητα ή στη διαχείριση του Παρόχου. Εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά, αυτοί οι Γενικοί Όροι δεν ισχύουν για λογαριασμούς παραπομπής και συνδεδεμένες σελίδες.
(6) Ο Πάροχος παρέχει τη δυνατότητα χρήσης ενσωματωμένου στον Ιστότοπο δυναμικού χάρτη Google. Η χρήση αυτής της υπηρεσίας υπόκειται στους ισχύοντες όρους χρήσης του Google Maps and Google Earth στο https://www.google.com/intl/bg_bg/help/terms_maps.html .

V. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Άρθρο 8. (1) Όλες οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, των φωτογραφιών, των υλικών ήχου και βίντεο, αποτελούν
πνευματική ιδιοκτησία του Παρόχου ή χρησιμοποιούνται νόμιμα από τον Πάροχο και ως τέτοια προστατεύονται από το ισχύον δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων.
(2) Ο Πάροχος διατηρεί όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.
(3) Η χρήση των πληροφοριών που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: της αντιγραφής, της τροποποίησης, της αναπαραγωγής, χωρίς τη συγκατάθεση και την άδεια του Παρόχου ή του κατόχου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το νόμο, απαγορεύεται και συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων του Παρόχου σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία ή των δικαιωμάτων του κατόχου τους, εάν δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Πάροχο.
Άρθρο 9. Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει τα ονόματα και τα εμπορικά σήματα προϊόντων, υπηρεσιών ή προσώπων που αντιπροσωπεύουν ή ενδέχεται να αντιπροσωπεύουν εμπορικά σήματα που ανήκουν στον Πάροχο ή σε τρίτους. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο και τίποτε στους παρόντες Γενικούς Όρους ή στο υπόλοιπο περιεχόμενο του Ιστότοπου δεν κατανοείται ή/και ερμηνεύεται καθώς και δεν αποτελεί παροχή άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε τέτοιου εμπορικού σήματος, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Παρόχου ή του σχετικού τρίτου – ιδιοκτήτη του εν λόγω αντικειμένου πνευματικής ιδιοκτησίας.

VI. Λοιποί όροι

Άρθρο 10. (1) Οι πληροφορίες και τα υλικά που διατίθενται στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, άρθρων, εικόνων, μηνυμάτων κλπ.) έχουν ενημερωτικό, γενικό και αφηρημένο χαρακτήρα και δεν αποτελούν ούτε πρέπει γίνονται δεκτά ή να ερμηνεύονται ως συμβουλές, καθοδήγηση ή/και διαβούλευση που παρέχεται από τον Πάροχο σε οποιονδήποτε εκ των Χρηστών του Ιστότοπου.
(2) Ο Πάροχος δεν ευθύνεται για την ορθότητα, την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή/και την ενημέρωση των πληροφοριών και των υλικών που είναι διαθέσιμα στην ή/και μέσω του Ιστότοπου, για οποιονδήποτε λόγο, ούτε για την εφαρμογή τους σε συγκεκριμένη πραγματική κατάσταση.
(3) Ο Πάροχος δεν φέρει περιουσιακή ή/και μη περιουσιακή ευθύνη για το περιεχόμενο του Ιστότοπου και δεν ευθύνεται για ζημιές που υπέστη οποιοσδήποτε Χρήστης ή/και τρίτος σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου ή/και των διαθέσιμων σε αυτόν πληροφοριών και υλικού, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής τους σε μια συγκεκριμένη κατάσταση (π.χ.: ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων από το Χρήστη με βάση τις πληροφορίες που αναρτήθηκαν στον Ιστότοπο).
Άρθρο 11. Η ενδεχόμενη ακυρότητα οποιασδήποτε εκ των διατάξεων στους Γενικούς Όρους δεν ακυρώνει τη σύμβαση στο σύνολό του.
Άρθρο 12. Οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν για όλους τους Χρήστες από τις
22/7/2019.
Άρθρο 13. Οι Γενικοί Όροι δύναται να τροποποιηθούν από τον Πάροχο οποιονδήποτε χρόνο και κάθε τροποποίηση των Γενικών Όρων ισχύει για τους Χρήστες χωρίς να χρειάζεται να ειδοποιηθούν ρητά.
Άρθρο 14. Με τη χρήση (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της περιήγησης, των κλικ σε συνδέσμους, της εισαγωγής πληροφοριών κλπ.) του Ιστότοπου και των πληροφοριών που αυτός περιέχει, ο Χρήστης εκφράζει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του των Γενικών Όρων και των τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεών τους, δεσμεύεται από αυτούς και υποχρεώνεται να τους τηρεί.